Συνεργασία του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων και του Τμ. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής με το Universidad de Granada

03_Irrig_systems

Το Εργαστηρίο Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμήματος ΤΕΓΕΩ και το Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής  του τμήματος ΛΠΜ του ΤΕΙ Ηπείρου συνεργάστηκαν με το Laboratorio de Arqueología Biocultural του Universidad de Granada για την απόδοση στα ελληνικά δύο animation, για τα παραδοσιακά συστήματα άρδευσης, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του MEMOLA project:

Κεφάλαιο 1 Τι είναι τα παραδοσιακά συστήματα άρδευσης;

Κεφάλαιο 2 Για ποιο λόγο είναι σημαντικά τα παραδοσιακά συστήματα άρδευσης;