Σεμινάριο για τη Συγκριτική Αξιολόγηση των ΜμΕ της Ηπείρου

balkanmedinnova

Το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει Ειδικό Σεμινάριο “Benchmarking” για τη Συγκριτική Αξιολόγηση των Τοπικών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «BalkanMed INNOVA», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, και ώρες 6.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ., στο Επιμελητήριο Άρτας

Το έργο «BalkanMed INNOVA ανήκει στο διακρατικό πρόγραμμα «INTERREG Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020», έχει ως στόχο τη Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας και αποσκοπεί στην τόνωση της επιχειρηματικής σκέψης, στην ενθάρρυνση νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Μικρό-μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν επικεντρώνονται στον τρόπο αντιμετώπισης των αδυναμιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, στη μεθοδολογία σχεδιασμού επιχειρηματικού σχεδίου και στην καθοδήγηση για την επιτυχή υλοποίησή του καθώς και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις ΜμΕ και σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου καθώς επίσης και στα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε το ΕΓΕΠ, η οποία είχε ως με στόχο τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών των ΜμΕ Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 40 τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τέσσερεις οικονομικούς τομείς μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας: Τουρισμός & η Πολιτιστική Κληρονομιά,  Αγρο-διατροφικός τομέας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ο τομέας της Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη και αφορά στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους αλλά και να αυξήσουν τις γνώσεις τους και την ανταγωνιστικότητα τους σε έναν ή περισσότερους από τους τέσσερεις προαναφερόμενους τομείς, σε επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους καθώς και φοιτητές, νέους αποφοίτους και μελλοντικούς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

18.00-18.30 Προσέλευση

 

18.30  Χαιρετισμοί

 

18.45 -19.00

«To  έργο BalkanMed INNOVA και οι δράσεις του»

Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

19.00-19.25

«Μεθοδολογία σχεδιασμού επιχειρηματικού σχεδίου και συμβουλές για την επιτυχή υλοποίησή του»

Ευάγγελος Παπαδάκης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

19.25-19.50

“Δυνατότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής από  επιχειρήσεις.”

Χρήστος Γκόγκος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

19.50-20.10

“Οι προκλήσεις της ασφάλειας διαδικτύου για τις επιχειρήσεις και τα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων”

Δρ. Βασιλική Λιάγκου, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

20.10-20.30

«Αποτελέσματα μελέτης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου»

Δρ.  Βερόνικα Ανδρεά, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

20.30-20.45

 «Οι προοπτικές για τις ΜμΕ μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας»

Ελένη Αρβανίτη, ΜΒΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

 

20.45-21.00

«Δυνατότητες και εργαλεία της Διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης του BalkanMed INNOVA”

Θωμάς Αθανασίου,  Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

21.00-21.30 Συζήτηση