Ένταξη της Πράξης «Έργα συλλογής , μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 1

Εντάχθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου η πράξη « Έργα συλλογής , μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου , Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά» με Κωδικό ΟΠΣ 5007704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

viologikos2

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 12.692.296,00€. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2018.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Τα έργα των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και της μεταφοράς τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Το συνολικό μήκος δικτύων ανέρχεται σε 26 km περίπου, βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών και 4 αντλιοστάσια (2 στο Νεοχώρι και από ένα στον Παχυκάλαμο και την Ακροποταμιά).
  2. Τα έργα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που θα κατασκευαστούν σε δημοτική έκταση , σε απόσταση 1.700m περίπου Νοτιοδυτικά του οικισμού του Νεοχωρίου και τα έργα της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ΕΕΛ θα επεξεργάζεται τα λύματα από τους οικισμούς Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά , καθώς και τα λύματα από τους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κολομοδίων και Ανθοτόπου, τα έργα των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η ΕΕΛ θα περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές επιμέρους μονάδες : έργα εισόδου-προεπεξεργασίας, βιολογική επεξεργασία, μονάδα απολύμανσης, έργα διάθεσης λυμάτων, επεξεργασία ιλύος, κτίριο ενέργειας, κτίριο διοίκησης, βοηθητικά έργα υποδομής και δοκιμαστική λειτουργία.
  3. Τις συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης (900 τεμ συνολικά).